Главная | Регистрация | Вход
Қазақша рефераттар
Меню
ІЗДЕY
Теги


Главная » Файлы » Қазақша рефераттар

Өске қатысты алынған күш моментініц жумысы мен қуаты
06.03.2011, 16:13
Өске қатысты алынған күш моментініц жумысы мен қуаты [5 бет]
Ғ күшінің эсерінен қатты дене түрақты OZ өсіне қатысты d

былай жазылады: dA~ Fdrcos(F, dr). dip бүрышын радианмен өлшейтін болсақ, суреттен мынаны байқауға болады:
h-d

демек, dA былай өрнектеледі
dA = mz(F)d(p (5.10)
Егер дене <рх бүрышына бүрылса күш моментінің жүмысы мына түрде жазылады:
А= \т JF~)d

0
Егер күш моменті түрақты шама болса, (5.11)-ші өрнек былай көшіріледі:
A = mz(F)q>i (5.12)
Бүл өрнектер күштердің саны қандай болғанда да орынды, өйткені
к=\
деп алуға болады.
Енді (5.10)-шы өрнекті ескерсек, күш моментінің қуатын былай өрнектеуге болады:
N =— =тг{Ғ)-0. (5.13)
Сонымен, күш моментінің жүмысы мен қуаты нақты түрде өрнектелді. Куш моментінің ңуаты момент пен бурыштың жылдамдыцтың көбейтіндісіне тец.
5.4 Материялык нуктеніц кинетикалық энергиясьшын өзгеруі туралы теорема
Материялық нүкте қозғалысының дифференциалдық тендеуі (1.8)-ші өрнекпен беріледі:
(5.14)
мүнда m - нуктенің массасы, Ғ - нүктеге түсіп түрған күштер-дің тең эсер етуші күші, r-нүктені анықтап түрған радиус-вектор.
(5.14)-ші өрнектің екі жағында нүктенің жылдамдығына скалярша көбейтсек ол былай көшіріледі:
Бүл өрнектің сол жағындағы қозғалыс мөлшерін туынды-ның астына альга, сонан соң өрнектің оң жағын (5,9)-ші өрнекке сүйене отырып көшірсек ол былай түрленеді:
(5.15)
(5.15)-ші теңдеу материялық нүктенің кинетикалық энер-гиясының өзгеруі туралы теореманы дифференциалдық түрде өрнектейді. Бүл теорема былай оқылады:
Материялыц нуктенің кнпетикалық энергиясынан уақыт бойынша алынган бірінші туынды нуктеге тусіп турган куштер-дің цуатына тең.
Енді теореманың интегралдық түрін қорытып жазайық. (5.15)-ші өрнекте қуатты жүмыстан уақыт бойынша алынған бірінші туындысы ретінде алсақ ол мына түрде жазылады:
(5.16)
Нүкте М0-ден М^ге траектория бойымен жылжығанда оның жылдамдығы У0-ден V,-re дейін өзгереді, сондықтан (5.16)-ші дифференциалдық тендеуді былай интегралдауға болады:
...

Категория: Қазақша рефераттар | Добавил: Admin
Просмотров: 372 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]